Pressemeddelelse

Tårs Varmeværk afholdt generalforsamling på Tårs Hotel, d. 14/12

Året i Tårs Fjernvarmevarmeværk har været begivenhedsrigt med en lidt hård start. Under stormen 2. Juledag blev solfangeranlægget ramt af et uheld. Gearet på 1. række satte sig fast i midterposition, hvilket medførte beskadigelse på 70 spejle og 8 recieverrør. I forbindelse med udskiftningen af gearet den 3. januar, kommer der desværre kraftige stormstød, noget før end varslet, hvilket medfører at konstruktionen falder sammen. Samlet løb udgifterne på skaderne op på 1.238.140,93 kr. Vores forsikringsselskab og forsikringsmæglere har behandlet sagen, og resultatet er blevet en udgift for varmeværket på 30.000 kr. i selvrisiko og 59.240 kr. for et nyt gear. Anlægget har efter lidt småjusteringer, siden kørt upåklageligt.

 

Det samme gør sig gældende for værkets motor og kedler. Disse er selvfølgelig løbende blevet serviceret og vedligeholdt. På selve værket er der ikke lavet større ny installationer eller reparationer. 

 

Alle 880 målere ude ved forbrugerne er i dag med radioaflæsning, hvilket selvfølgelig gør årsaflæsningen noget nemmere. I årets løb har der været røster fremme om, at forbrugerne skal have aflæsning 3 gange årligt, for at kunne følge deres forbrug tættere. Når jeg så lige har sagt at årsaflæsningen er blevet nemmere, er det ikke ensbetydende med, at det er gratis…. 3 aflæsninger vil medføre en del ekstra bogføring samt en god uges arbejde med selve aflæsningerne. Umiddelbart kan vi ikke på værket se udbyttet af de ekstra aflæsninger, for hvis forbrugerne vil følge forbruget tæt, udleveres der allerede i dag et skema til notering af relevant forbrug sammen med årsopgørelsen.

 

Selvfølgelig vil vi også gerne på fjernvarmeværket været med til at mindske energispild, især fordi det også er med til at forbedre værkets økonomi. Et af de steder vi kan se forbedringer, er på vores ledningsnet i forbindelse med det løbende bliver udskiftet. I årets løb er hovedledningen og de tilhørende stikledninger fra Degnebakken via Præstebakken og Nygade til Trangetvej udskiftet. Pris 1.430.681 kr. Også hovedledningen samt stikledninger på Søbakken, Vestbakken, gangstien til Æblely og Æblely er udskiftet. Udgiften hertil har været 1.364.700 kr..

 

Og resultatet er tydeligt.

 

I det seneste regnskabsår har vi kun haft 1 hul i ledningsnettet, hvor vi for år tilbage havde mange huller, og dermed store udgifter til reparationer som reelt ingen værdi havde. Derfor er det også besluttet at vi i dette regnskabsår fortsat vil fortsætte udskiftning af ledningsnettet, der hvor der laves separatkloakering. Dels for at det er nødvendigt og del fordi det generer vores forbrugere mindst muligt ved at det hele foretages på samme tid. I budgettet for 2018 er der indregnet udskiftning af hovedledning og stikledninger på Postholdervej og dele af Johannes Hansens Vej. Stikledninger på Vesterled og 2 stikledninger på Trangetvej. Forventet udgift ca. 2 mio. Derudover var det også på tale at skifte hovedledning og stikledninger på Guldregnvej. En udgift på ca. 350.000 kr.. Men det kunne godt vente, da vi ikke har haft problemer på den strækning. Det er der så lavet om på. Som nogen måske ved, har vi lige haft et større hul på Guldregnvej, og det syn der mødte Erling og Claus var absolut ikke opløftende. Rørene er papirtynde, ja nærmest væk, så nu skal Guldregnvej laves hurtigst muligt i 2018.

Det samme gjorde sig gældende på Damly, hvor den gamle hovedledning fra Æblely ud til den nye tilslutning til Klosterbakken ikke kunne holde til, at hovedledningen på gangstien var blev fornyet og dermed tæt.  Så det betød en ekstra udgift på 562.306 kr. som ikke var budgetteret, og det KAN medføre, at der må omprioriteres i de andre renoveringer i 2018.

 

Det gode er så, at vi er blevet flere forbrugere. Der er kommet 4 nye forbrugere, mens en enkelt er blevet nedlagt. Det er den gamle bager, men som vi kan se, er der allerede ved at blive opført 5 nye lejligheder, så 5 nye forbrugere. Samtidig er boligselskabet Bovendia ved at være færdige med deres renovering af boligerne på Damhusvej, Blåregnvej og Søholmvej. Dette betyder direkte afregning ved forbrugerne og dermed 39 nye forbrugere, men desværre færre kvm., da renoveringen medfører nedlæggelse af 12 boliger.

 

Året har været det dårligste i 17 år, hvad angår solskinstimer. Dette betød, at solfangeranlægget kun producerede 3581 MWh svarende til 18% af byens varmeforbrug. Der var forventet en produktion på 5.700 MWh svarende til 29% af byens forbrug. Det betyder en manglende indtægt på ca. 900.000 kr. på solvarme. Samtidig har lavere elpriser medført et lavere grundbeløb.

At årets resultat så alligevel ender i plus, skyldes bl.a. ekstraordinære indtægter fra refunderede afgifter. Dette er også en forklaringen på, hvorfor forbrugsafgiften stiger i regnskabsåret 2017/18 fra 26 øre til 34 øre. Målerlejen er uændret 350 kr, og den faste afgift er uændret 27,75 kr. pr. kvm. Dette giver en årlig udgift på 12.640 kr. på et hus på 130 kvm. og placerer Tårs ca. midt i tabellen med sammenlignelige værker.

 

Regnskab og budget vil blive gennemgået af revisor Ole Ejsing

 

Vigende indtægt fra el-salg er en af de ting, der også vil påvirke vores priser i nærmeste fremtid. Fra 1. januar 2019 bortfalder grundbeløbet. Det var i sidste regnskabsår et beløb på 3.650.000 kr. vi har fået for at stå til rådighed, hvis der blev brug for ekstra el. Og som det ser ud lige nu, kommer der ingen erstatning. Så det bliver en direkte udgift for forbrugerne. Nu er det ikke kun Tårs Fjernvarmeværk, men alle decentrale kraftvarmeværker dette rammer. Også f.eks. Hjørring og Hirtshals.

 

For at finde alternativer til det bortfaldne tilskud, har foreningerne Dansk Fjernvarme og Danske Kraftvarmeværker oprettet andelsselskabet Dansk Kraftvarme Kapacitet A.m.b.A. Og vi har købt en andel til 5.000 kr., som vi kan få retur, hvis vi ønsker at udtræde igen. Selskabets formål er at være et alternativ til de store udbydere som Dong og Wattenfald på markedet for fastpris på el til storkunder. Alle andelshavere kan så en gang årligt byde ind med en produktionskapacitet på el. Og for det vil værkerne modtage en tilrådighedsbetaling på forventeligt op til 120.000 kr. pr. megawatt værket kan leveret. For Tårs Fjernvarmeværk er det 5 megawatt svarende til ca. 600.000 kr. Det kan virke meget fristende, men ulempen er, at værket skal stå til rådighed 24/7 året rundt. Og er værket ikke er det, betyder det en tilbagebetaling, som kan blive større end betaingen for at stå til rådighed.

Det giver lidt problemer for Tårs Fjernvarmeværk med vores solfangeranlæg, som gerne skal producere hele byens forbrug i de 3 sommermåneder… Hvis vi får nogen… Så efter nøje samråd med vores revisor Ole Ejsing og Jørgen Morild fra Energi Danmark, har vi valgt at se tiden an i 2018, hvor vi forsat får grundbeløbet.

 

Til sidst vil jeg gerne takke Erling, Birger og Klaus for et godt samarbejde i året der gik. Birger valgte at gå på pension i november efter 40 år, og i den forbindelse er Claus blevet ansat, og umiddelbart virker det som om Erling og Claus kommer overens, hvilket er meget vigtigt på en arbejdsplads med 2 ansatte.

 

Også en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.  

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Der var valg til bestyrelsen, hvor følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Søren Kallehauge, Marianne Harpsø og Henrik Bech. Der var genvalg til Søren Kallehauge og Marianne Harpsø. Henrik Bech ønskede at udtræde af bestyrelsen. I hans sted indvalgtes Søren Homann.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

 

Formand Søren Kallehauge

Næstformand Marianne Harpsø

Menige medlemmer: Søren Andreassen, Søren Homann og Mads Horshauge.

Download referatet her